PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
 • Rejestracja spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie raportów kasowych
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • Prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych
 • Przeprowadzanie likwidacji przedsiębiorstw
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń oraz prowadzenie rozliczeń składek ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w postaci tabeli i odcinków dla pracowników
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, inne)
 • Przygotowanie deklaracji ZUS i PIT-4
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Usługi doradztwa w sprawach kadrowo-płacowych
 • Przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy
 • Przygotowanie niezbędnych zaświadczeń na wniosek pracownika
PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Przygotowanie rocznych informacji o wysokości dochodu lub strat
 • Sporządzenie kalkulacji zaliczek na podatek PIT
 • Roczne deklaracje podatku PIT
PROWADZENIE EWIDENCJI DO CELÓW PODATKU VAT
 • Rejestry sprzedaży oraz zakupów VAT
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych
 • Eksport towarów
 • Import towarów i usług
 • Rozliczanie transakcji transgranicznych
PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH
 • Sporządzanie kalkulacji zaliczki na podatek PIT
 • Ewidencja podatku VAT
 • Roczne deklaracje podatku PIT
INNE USŁUGI
 • Pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej i wyborze formy opodatkowania
 • Zmiana formy prowadzonej działalności
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Sporządzanie wniosków kredytowych i analiz finansowych